Ctrl+D

vita dentis ( ) . 33

- . 17/1

- . 23

. 1

. 52

. 15

. 11

" " 7 . .